Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Doktora Tez Önerisi ve Ara Rapor Hakkında Bilgilendirme
Duyuru Arşivi
Doktora Tez Önerisi ve Ara Rapor Hakkında Bilgilendirme

Değerli Öğrenciler;

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini iyi bilmeniz gerekir. Ayrıca mağdur olmamanız için aşağıda belirtilen işlemleri zamanında yapmanız çok önemlidir.

Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrencinin yapacağı işlemler:   

a) Tez Konusu Bildirimi ve Tez İzleme Komitesi Belirlenmesi:  Doktora Yeterlik Sınav tarihinden sonraki ilk bir ay içinde bildirilmelidir. İlgili Form:  (FR-013-01)

b) Doktora Tez Önerisi Savunması: Doktora Yeterlik Sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılmalıdır. (5. Ayın sonunda Tez önerisi ve ara raporlar Jüri üyelerine mutlaka teslim edilmelidir)                İlgili Form: ( FR-008-01)

c) Doktora Ara Raporları: Tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere, yılda iki kez ara rapor hazırlamalıdır.                               İlgili Form: (FR-010-01)

d) Tez Önerisi veya Ara Rapor Teslim Tutanağı: Mutlaka hazırlanmalıdır.  İlgili Form: (FR-011-1)

Önemli Not: Tüm Formlar Bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve Islak İmzalı olarak Enstitü Müdürlüğü’ne zamanında elden teslim edilmelidir. Gecikmeli teslim edilen belge dikkate alınmaz ve Yönetim Kurulu’na sevk edilmez

Tez önerisi savunması

MADDE 22 - (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi