Anasayfa  |   İletişim  | AR - EN
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programi Ders İçerikleri

BLM501 Bilimsel Araştırma Teknikleri / Scientific Research Methods (3+0)     AKTS-6

Giriş, Araştırma Teknikleri,  Aşamalar, Bilim ve Bilimsel Bilgi, Bilim ve Felsefe, Bilimde çıkarım,  Araştırma Planlaması, Rapor Yazma, Etkili Yazım Kuralları, İcatçı ve Yenilikçi Bakış, Proje Dosyası Hazırlama, Six Sigma ve İstatistik, Etik

 

BLM502         Bilgisayar Mühendisliği Proje Yönetimi / Computer Engineering Project Management            (3+0)   AKTS-8

Yazılım projesi ve proje yönetimi, proje yönetim tarihsel gelişimi, yönetim kavramları, proje plan türleri Proje kapsam planı, Proje zaman planı,  Proje insan kaynaklarının planlanması,  Proje maliyet planı, Proje bütünleştirme planı, Proje teknik detayların planlanması, Proje risk planı, Proje planın uygulanması, proje ekip yapısı, proje büyüklüğü, dış kaynak planlama.

 

BLM511         Algoritma Analizi ve Tasarımında İleri Teknikler/ Advanced Techniques at Algorithm Analysis and Design  (3+0)   AKTS-8

Algoritma analizinin temelleri, karmaşıklık sınıfları, yinelgen ve yinelgen olmayan algoritmaların matematiksel analizi, kaba kuvvet ve yorucu arama algoritmaları, böl-ve-çöz algoritmalarında ileri teknikler, dizi eşleme algoritmaları, dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, grafik algoritmaları, ağ akış algoritmaları, alt sınır belirleme, karar ağaçları, NP-tümlenirlik, NP-tümlenir problemler için çözüm yöntemleri, dal ve sınır yöntemi, yaklaşma algoritmaları

 

BLM 513        Ayrık Yapılar ve Uygulamaları /     Discrete Structures and Applications  (3+0)            AKTS-8

Mantıksal bağlantılar, Doğruluk tabloları, Geçerlilik, Önerme Mantığı, Universal ve varoluşsal nicelikler, Doğrulama Teknikleri: Matematiksel İspatların yapıları, Doğrudan ispatlar, Sayıcı örneği ile ispat, Tersine ispat, Matematiksel ve güçlü tümevarım, özyineleme matematiksel tanımlar, Sayı Sistemleri, Modüler Aritmetik, Sembolik Lojik ve Lojik, Graf Teoriye Giriş , Bir Grafın Bileşenleri, Ağırlıklı Graflar ve Minimal Temel Ağaçlar, Minimum Ağırlıklı Temel Çevreler, Yönlendirilmiş Graflar ve Bağıntılar,Graf Teori Uygulamaları

 

BLM 515        Veritabanı Yazılım Geliştirme /  Database Software Development (3+0) AKTS-8

Veritabanı temel kavramlar ve tarihsel gelişimi, veritabanı erişim mimarileri, ASP. NET, JDBC,  Obje İlişkisel Eşleşme, Hareket yönetimi, Model Görüntü Kontrol Mimarisi, Kullanıcı Ara yüzü Tasarımı, Veritabanı kayıt doğrulama süreci, Web uygulamaları geliştirme  

 

BLM 512        Yazılım Test / Software Testing (3+0) AKTS-8

Yazılım geliştirme ve süreç analizi,  yazılım geliştirme sürecinin kalitesini arttırmaya yönelik kalite yönetim ve güvence sistemleri,   yazılım testinin temelleri ve geliştirme sürecinde yeri, yazılım hataları, test senaryoları ve kapsamının oluşturulması, farklı yazılım geliştirme süreçlerine testin entegrasyonu, test projesinin yönetimi, test ortamının kurulması, test projesi çıktıları, hataların raporlanması, test türleri, test otomasyon araçları ve pratik uygulamaları

 

BLM 514        Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme / Software Development based on Servis Oriented Architecture (3+0) AKTS-8

Servis tabanlı mimari, tarihsel gelişim, Web servis yapısı, Tasarım prensipleri,  Güvenlik, web servisleri arası entegrasyon,  BPEL (business process execution language), BPA (Business Process Analysis), BPM (Business Process Modeling), BPA - BPM dönüşümü

 

 

BLM 516        Yazılım Tasarım Örüntülerin  / Software Design Patterns  (3+0) AKTS-8

Tasarım örüntüleri, örüntü dilleri; örüntü çeşitleri; örüntü seçme ve kalıpları kullanarak tasarım, örüntü tarihi, Model-View-Controller; gözlemci; adaptör; soyut fabrika; kompozit; komut; yineleyici; ziyaretçi; strateji, anti-örüntüler.

 

BLM 518        Mobil Yazılım Uygulama Geliştirme / Mobile Software Application Development (3+0) AKTS-8

Mobil platformlara genel bakış (iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry) ,Uygulama temelleri , Kullanıcı Arayüzüne genel bakış,Etkinlikler, Uygulama süreçleri ,Intents, Intent Filtreleri, Broadcasts, BroadcastReceivers ,Shared Preferences,Dosyalar ,SQLite DB, Content Provider ,Otomatik test, Test tabanlı geliştirme ,Google Haritalar, MapView, MapActivity ,Threadler, Servisler, Durum çubuğu bildirimleri,Mobil uygulamaları geliştirmede güncel araştırma konularının takibi ,Öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar

 

BLM533         Bulanık Karar Süreçleri /     Fuzzy Decision Processes (3+0) AKTS-8

Bulanık Karar Süreçleri temel kavramlar,Bulanık sayılar ve işlemler,AHP, Bulanık AHP,ANP, Bulanık ANP,DEMATEL, Bulanık DEMATEL,DEMATEL ve ANPnin Birlikte Kullanımı,TOPSIS ve Bulanık TOPSIS,VIKOR Yöntemi,PROMETHEE Yöntemi,Gri İlişki Analizi,Bulanık Hedef Programlama

 

BLM532         Lineer Programlama ve Optimizasyon / Linear Programming and Optimization           (3+0) AKTS-8

Model kurma ve fiziksel sistemlerin matematiksel modellenmesi, lineer programlama, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemleri.

 

BLM542 Robot Sistemleri Tasarımı / Robot Systems Design (3+0) AKTS-8

Akıllı robot sistemlerinin tasarımını yapmak. Robotlar için kontrolör tasarımı, algılayıcı, dönüştürücü verisi okuma işleme. Robotlara yapay görme işlemleri için yapay zekâ programlama. Birden fazla serbestlik derecesine sahip robotlar için eklem tasarımı-hesabı yapmak.

 

BLM551         Modern Bilgisayar Mimarisi / Modern Computer Architecture (3+0) AKTS-8

Bilgisayar mimarilerinde yeni gelişmeler,  bellek ve ön bellek  organizasyonları, çok çekirdekli yapılar, UMA, NUMA, küme bilgisayar yapıları ve tasarımları, sanal bilgisayar tasarımları

 

BLM 520        Veri Bilimi /Data Science (3+0) AKTS-8    

Veri Bilimi, İstatistik ve Olasılık, yapay zeka, veri madenciliği, veri görselleştirme, veri analizi , veri programlama kullanarak vei bilimi ve analizi yapmak

 

BLM553 İleri Sayısal Sistem Tasarımı / Advanced Digital System Design (3+0) AKTS-8        

VHDL kod yapısı, operatörler ve özellikler, eşzamanlı kod, ardışıl kod, işaretler ve değişkenler, durum makineleri, sistem tasarımı, fonksiyonlar ve prosedürler, çarpma biriktirme devreleri, sayısal filtreler, sinir ağları.

 

BLM552         Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Sistemler / Internet of Things and Smart Systems  (3+0) AKTS-8

Nesnelerin İnterneti, Herşeyin İnterneti ve kavramlar, Ağ teknolojilerinde kullanımı ve iletişim teknolojisi, tasarım ve geliştirme

 

BLM531 Yapay Zeka Teknikleri ve Uygulamaları/Artificial Intelligence Techniques and Apllications (3+0) AKTS-8

Problem çözme ve öğrenme yöntemleri.  durum-uzay yaklaşımı, problem indirgeme yaklaşımı, problem modeli ve temsili, kapsamlı arama algoritmaları, bulgusal arama algoritmaları. Oyun oynama. Bilgi temsili ve akıl yürütme: sözdizimi, anlamsallar ve önermeli mantığın kanıt kuramı, birinci-derece yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlamsal ağlar ve çerçeveler. Bilgitabanı, uzman sistemler, çıkarım motoru. Makine öğrenme: tümevarımsal çıkarım, örneksemeli çıkarım, yönerge ile öğrenme, örneklerden öğrenme, kavramsal kümeleme, açıklama tabanlı öğrenme.

 

BLM534 Veri Madenciliği Teknikleri/ Data Mining Techniques (3+0) AKTS-8

Veri madenciliği yöntemlerine giriş, veri madenciliği ardışık düzeni, veri ön-işleme ve temizleme, veri indirgeme, veri madenciliği temel öğeleri, küme analizi, kümeleme, birliktelik kuralları, seri analizi ve dizi madenciliği, çizge madenciliği, veri görselleştirme, uygulamalar.

 

BLM561         İleri Bilgisayar Ağları/ Advanced Computer Networks (3+0) AKTS-8

İleri düzey bilgisayar ağları terminolojisine hakim olunması. IDS-IPS konuları ile ilgili literatürde bulunan çalışmaları incelemek. Router algoritması tasarımı yapmak. FTP, HTTP, SSL gibi protokoller ile ilgili örnek uygulamalar geliştirmek. Mobil sistemlerin güvenliği ile ilgili çözümler üretmek.

 

BLM562         Telsiz Algılayıcı Ağlar/Wireless Sensor Networks (3+0) AKTS-8

Kablosuz Sensör Ağlara Giriş,Ağ Yapıları ve Protokol Yığıtı,Ortam Bağlantı Denetimi, Yönlendirme ve Veri Dağıtımı,Tümayayım, Çoğayayım ve Jeoyayım, Düğüm Gruplandırma,Sorgu İşleme ve Veri Birleştirme,Düğüm Konumlandırma,Zaman Eşuyumlandırma,Enerji Verimliliği ve Güç Denetimi,İletim Protokolleri ve Hizmet Kalitesi,Ağ Güvenliği,Sensör Ağ Standartları,Kablosuz Sensör Ağlardaki Gelişme Yönleri

 

BLM564         Ağ Güvenliği ve Kriptoloji/ Network Security and Cryptology (3+0) AKTS-8

Kriptografik modeller, yöntemler ve protokoller. Simetrik ve asimetrik şifreleme, öz alma, imzalama, güvenlik sertifikaları. Kriptanaliz. Asıllama ve erişim denetimi. Haberleşme güvenliği. Tehditler ve saldırılar. Saldırı sezme ve savuşturma yöntemleri. e-Ticaret güvenliği. eDevlet uygulamaları ve güvenlik. Mahremiyet, yasalar ve standartlar. Yeni gelişmeler.

 

BLM582 Sayısal Sinyal İşleme/Digital Signal Processing (3+0) AKTS-8

IIR sistemleri için şebeke yapıları, FIR sistemleri için şebeke yapıları, sayısal filtrelerde sistem ve parametre quantizasyon etkileri, IIR filtre tasarımı, FIR filtre tasarımı, ayrık Fourier dönüşümünün hesaplanması.

 

BLM583 Görüntü İşleme/ Image Processing (3+0) AKTS-8

Görüntü işlemenin temelleri. Uzamsal ve frekans bölgeleri. Görüntü pekiştirme. Görüntü yenileme. Çok çözünürlüklü görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü bölütleme. Nesne tanımaya yönelik görüntü gösterimi.

 

BLM582 Biyomedikal Görüntü İşleme/Biomedical Signal Processing (3+0) AKTS-8

Biyolojik işaretlerin oluşumu ve bunların genel karakteristikleri. Elektriksel, akustik, mekanik ve biyokimyasal kökenli biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması. Biyolojik işaret işleme alanına bazı işaret işleme metodlarının uygulamaları; rasgele işlemler, dijital işaret işleme, frekans domeni analizi, zaman serileri analizi ve lineer öngörü, spektral kestirim, adaptif filtreleme ve şekil tanıma.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
. . .